Uslovi korišćenja

Opštim uslovima korišćenja se uređuju uslovi za registraciju Korisnika, način registracije, kao i prava i obaveze obe strane.

Opšti uslovi korišćenja

Važi od: 01. 01. 2023. godine

Poštovani, pred vama se nalaze Pravila i uslovi korišćenja kojima se reguliše korišćenje internet prezentacije i platforme Brendly (u daljem tekstu: Internet prezentacija ili Platforma ili BRENDLY), postojeće na internet adresi: www.brendly.rs (internet prezentacija), odnosno na adresi: app.brendly.rs (platforma). Molimo vas da, pre korišćenja Platforme, pažljivo pročitate ova Pravila i uslove korišćenja (u daljem tekstu: Pravila) imajući u vidu da se ona primenjuju na vas, odnosno na vaše korišćenje Platforme.

Pored Pravila, i zajedno sa njima, primenjuje se i Politika privatnosti kojom se uređuje  prikupljanje, obrada, korišćenje i zaštita ličnih podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

Svaka poseta Platformi, korišćenjem bilo kojeg njenog segmenta ili registracijom znači da ste upoznati, odnosno pročitali Pravila i Politiku privatnosti, razumeli predmet njihovog uređivanja i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko, pak, oni za vas nisu prihvatljivi, nemojte koristiti Platformu.

Ova Pravila imaju svojstvo ugovora između:

 1. Privrednog društva „BRANDIT TECHNOLOGY DOO BEOGRAD-Vračar”, ul. Vojvode Hrvoja br. 24, Vračar, Beograd, MB: 21495646, PIB: 111523347, PDV broj: REGPDV-879314 (u daljem tekstu: BRANDIT ili Društvo), i
 2. Svakog pojedinačnog korisnika internet prezentacije i platforme Brendly (u daljem tekstu: Korisnik).

1. Opšte odredbe

Ovim Pravilima uređuju se uslovi i način registracije Korisnika, uslovi i način verifikacije korisničkog naloga, prava i obaveze Korisnika i BRANDIT-a, način vršenja prodaje i kupovine, pružanje usluga od strane BRANDIT-a, zaštita autorskog i drugih prava intelektualne svojine i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje internet prezentacije i platforme Brendly.

Svaka poseta BRENDLY platformi, korišćenjem bilo kojeg njenog segmenta, registracijom korisničkog naloga ili pristupom Platformi u informativne svrhe, Korisnik neopozivo izjavljuje da je upoznat sa sadržinom ovih Pravila, da razume predmet njihovog uređivanja i da u celosti prihvata odredbe predviđene njima, kao i da je obavešten o obavezi da, prilikom korišćenja Platforme, postupa i u skladu sa važećim propisima R. Srbije.

Pristup BRENDLY platformi ili registracija na njoj zasniva se na dobrovoljnoj osnovi.

Ugovorne strane su saglasne da je zarad omogućavanja funkcionalnosti BRENDLY platforme, pružanja usluga ili ispunjenja obaveza neophodno da BRANDIT prikuplja, obrađuje, koristi i čuva lične podatke Korisnika u skladu sa Politikom privatnosti i važećim propisima R. Srbije. Prihvatanjem ovih Pravila, Korisnik potvrđuje da je upoznat i u celosti saglasan sa Politikom privatnosti, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti u navedene svrhe. Takođe, BRANDIT prikuplja i obrađuje poslovne podatke kada su u pitanju pravna lica i preduzetnici.

Svako korišćenje BRENDLY platforme koje nije u skladu sa ovim Pravilima smatraće se da je Korisnik prekršio Pravila, te BRANDIT ima pravo, odnosno ovlašćen je da preduzme odgovarajuće mere prema tom Korisniku u pogledu ograničenja korišćenja i/ili (privremenog ili trajnog) ukidanja korisničkog naloga.

U obavljanju svoje delatnosti i pružanju usluga informacionog društva, BRANDIT pruža uslugu izrade proizvoda po zahtevu i dizajnu Korisnika. Ova usluga se realizuje na način, u rokovima, po cenama i dinamici navedenih na BRENDLY platformi, u ovim Pravilima i u skladu sa zakonom.

Korisnik je dužan da, prilikom objavljivanja, odnosno postavljanja dizajna, koristi i objavljuje sadržaj (sliku/fotografiju, tekst, natpis, slogan, brend, motiv, grafičko rešenje i dr.) koji je isključivo njegovo vlasništvo ili u pogledu kog ima sva potrebna prava ili ovlašćenja da koristi, objavljuje i prodaje stvar sa takvim dizajnom, odnosno sadržajem. Isključivo je Korisnik odgovoran za objavljeni sadržaj i prodatu stvar.

Korisnik – fizičko lice može biti svako punoletno, poslovno sposobno lice.

VAŽNO

Poštovani korisnici, molimo Vas da, pre korišćenja naše internet prezentacije/platforme, odnosno korišćenja naših usluga i poručivanja naše robe, pažljivo pročitate sledeće Opšte uslove korišćenja i Politiku privatnosti.

2. Registracija

Za korišćenje internet prezentacije i platforme Brendly u smislu objavljivanja, odnosno postavljanja dizajna neophodna je registracija Korisnika (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na Platformi tako što Korisnik unese tražene, neophodne podatke. Nakon registracije, potrebno je izvršiti i verifikaciju naloga. Prilikom registracije, odnosno, verifikacije Korisnik je dužan da u odgovarajuća polja unese ispravne i verodostojne podatke. Samo registrovani korisnički nalozi mogu objavljivati, odnosno postavljati dizajn na dodeljenoj internet stranici, dok verifikovani nalozi mogu vršiti prodaju i kupovinu.

Korisnik može imati samo jedan registrovani korisnički nalog.

Korisnik može odbiti da prilikom registracije ili verifikacije korisničkog naloga unese tražene, neophodne podatke, ali u tom slučaju ne može koristiti BRENDLY platformu za objavljivanje, odnosno postavljanje dizajna, odnosno za vršenje prodaje i kupovine.

Korisnik može u svakom trenutku pokrenuti proces brisanja svog naloga, pod uslovom da je okončao sve započete saradnje/kupoprodaje sa svojim korisnicima (kupcima). Zahtev za brisanje naloga može poslati putem imejla: podrska@brendly.rs. BRANDIT će ukloniti nalog u najkraćem mogućem roku, a uzimajući u obzir vreme potrebno za brisanje rezervnih podataka (backup), rok može biti do 30 dana.

BRANDIT može sa Korisnikom da zaključi i poseban ugovor kojim se dodatno regulišu pojedina pitanja međusobnog odnosa povodom korišćenja BRENDLY platforme. U tom slučaju, ova Pravila se smatraju sastavnim delom tog ugovora (primere ugovora možete videti ovde: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji za poslovne subjekte i Ugovor o prodaji za fizička lica).

3. Korisnikova internet stranica

Nakon registracije korisničkog naloga Korisniku se dodeljuje internet stranica postavljena na jedinstvenoj internet adresi (domenu). Ovaj domen se sastoji iz 2 (dva) dela: od reči koje upućuju na nalog Korisnika i domena shop.brendly.rs. Korisnik može da koristi jedinstven internet domen za vreme dok je njegov korisnički nalog aktivan. Korisnik nema pravo da raspolaže jedinstvenim internet domenom (ne može da ga proda, da u zakup i dr.) jer ne poseduje vlasnička prava nad celokupnim domenom. Korisnik, pak, zadržava sva prava u pogledu dela jedinstvenog internet domena koji se sastoji od reči koji upućuju na nalog Korisnika. BRANDIT zadržava sva prava u pogledu dela jedinstvenog internet domena koji se sastoji od shop.brendly.rs.

Korisnik uređuje internet stranicu uz pomoć alatki dostupnih na BRENDLY platformi. Ovo podrazumeva da može da postavi sliku naloga i zidnu sliku, izvrši kategorizaciju prikaza sadržaja, unosi tekst, postavi dizajn, odnosno da prilagodi izgled i sadržaj internet stranice u skladu sa svojim potrebama.

Nije dozvoljeno ubacivanje konkurentskog URL linka ili internet prezentacije koja promoviše „zaradu preko interneta“. Takođe, nije dozvoljeno postavljanje slika koje sadrže logotipe pravnih lica i preduzetnika (osim onog koji pripada Korisniku).

Korisnik snosi svu odgovornost za korišćenje jedinstvenog internet domena i uređivanje internet stranice. Takođe, Korisnik je dužan da prilikom objavljivanja, odnosno postavljanja dizajna, slika, teksta i drugog sadržaja koristi svoj sadržaj ili onaj sadržaj u pogledu kog ima sva prava/ovlašćenja na objavljivanje, prikazivanje, korišćenje, oglašavanje i prodaju.

4. Prikazivanje sadržaja i promotivne aktivnosti

Korisnik prihvata da sadržaj koji je objavio, odnosno postavio na dodeljenoj internet stranici (dizajn, slike, tekst, izgled stvari sa dizajnom, kontakt telefon, internet domen, imejl adresa i dr.) će kao takvi biti javno dostupni svim korisnicima interneta.

Korisnik prihvata da pojedini podaci iz paragrafa 1. ove glave, u meri i obimu u kojima je to potrebno, budu objavljeni na društvenim mrežama ili drugim kanalima marketinga, u promotivne svrhe i u svrhe reklamiranja internet prezentacije i platforme Brendly (npr. prilikom objavljivanja feed ili story objave na nalogu BRANDIT-a na društvenoj mreži Instagram), te da će kao takvi biti dostupni svim korisnicima interneta i drugim zainteresovanim licima. Korisnik u svakom trenutku može obavestiti BRANDIT da ne želi da se navedeni podaci koriste u ovde pomenute svrhe slanjem izjave na adresu podrska@brendly.rs.

Korisnik je upoznat i saglasan je da u svrhe navedene u paragrafu 2. ove glave BRANDIT ima pravo da Korisnikov sadržaj elektronski obradi (prilagodi rezoluciju, format/razmere, osvetljenje i sl.) radi postizanja odgovarajućeg vizuelnog efekta, pri čemu suština sadržaja se neće menjati.

5. Ograničenja prilikom korišćenja internet prezetacije i platforme Brendly

Korisnik je saglasan da će prilikom korišćenja BRENDLY platforme poštovati sledeća ograničenja:

 • nije dozvoljeno objavljivati, odnosno postavljati ili koristiti sadržaj na Korisnikovoj internet stranici koji je ili sadrži autorsko delo, oznaku zaštićenu žigom, notornu oznaku (poznata oznaka koja nije registrovana) ili druga dela intelektualne svojine u pogledu kojih Korisnik nema ovlašćenje od njihovog nosioca/vlasnika za objavljivanje i/ili drugo korišćenje,
 • nije dozvoljeno postavljati stvari sa dizajnom koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima, Zakona o trgovini, Zakona o oglašavanju i drugim važećim propisima R. Srbije,
 • nije dozvoljeno postavljati stvari sa dizajnom koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost,
 • nije dozvoljeno postavljati stvari sa dizajnom, stupiti u ili izvršiti bilo koju transakciju koja može da dovede do povrede važećih zakona od strane BRANDIT-a i/ili drugih Korisnika,
 • nije dozvoljeno oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću,
 • nije dozvoljena upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost BRENDLY platforme,
 • sadržaj koji Korisnik objavljuje, odnosno postavlja na dodeljenoj interent stranici ne sme da sadrži telefonski broj, internet domen, e-mail ili lokaciju putem kojih može da se vrši nuđenje, posredovanje u kupovini ili prodaji ili davanje u zakup predmeta objavljenog sadržaja uz isticanje vizuelnog obeležja predmeta, i to:
  • ulaznice za bioskope, sportske i druge priredbe,
  • lekovi, lekoviti preparati i suplementi,
  • sredstva za samoodbranu (sprejevi, elektrošokeri, palice, bokseri i slično),
  • duvan, duvanski proizvodi, opojne droge i druge psihotropne supstance,
  • sva druga roba koja se nalazi u posebnom režimu prometa prema posebnom zakonu.

6. Trgovina, odnosno kupoprodaja između korisnika i njegovih korisnika

BRANDIT ne posreduje u trgovini između Korisnika i njegovog korisnika (kupca). Svaka trgovina ili razmena između Korisnika i njegovog korisnika koja se odvija putem BRENDLY platforme, odnosno Korisnikove internet stranice je na sopstveni rizik Korisnika. BRANDIT neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između Korisnika i njegovog korisnika. Korisnici se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom trgovine sa svojim korisnicima.

Trgovinu mogu obavljati samo Korisnici u skladu sa Zakonom o trgovini, odnosno druga lica, u skladu sa posebnim zakonom R. Srbije.

Korisnicima – fizičkim licima nije dozvoljeno da BRENDLY platformu, putem ličnih oglasa, koriste za trgovinu imajući u vidu da je trgovina privredna delatnost koja predstavlja skup poslovnih aktivnosti u vezi sa nabavkom i prodajom robe, kao i pružanje usluga sa ciljem ostvarivanja dobiti, što je rezervisano samo za svojstvo trgovca ili drugog lica prema posebnom zakonu. Korisnik – fizičko lice sme postavljati oglase u svrhu realizacije kupoprodaje pojedinačne stvari, a takva aktivnost ne sme predstavljati poslovnu ili profesionalnu delatnost, niti stalan izvor prihoda tog Korisnika.

7. Autorsko pravo i druga prava intelektualne svojine

Internet prezentacija i platforma Brendly je zaštićena zakonima R. Srbije i drugim međunarodnim propisima kojima se uređuje zaštita prava intelektualne svojine. Celokupan sadržaj BRENDLY platforme, uključujući slike/fotografije, grafička rešenja, tekst, animacije, video, muziku, zvuk, logotipe, brend, računarske kodove i programe, internet adrese (domene) i oznake predstavljaju predmet zaštite prava intelektualne svojine. BRANDIT ima sva prava i ovlašćenja na/u pogledu BRENDLY platforme i njenih sadržaja.

Nije dozvoljeno bilo kakvo kopiranje, modifikovanje, reprodukovanje, prevođenje, dekompajliranje, rastavljanje, izvođenje izvornog koda, distribuiranje BRENDLY platforme ili njenih sadržaja, u celini ili delimično, niti stvaranje izvedenih dela na osnovu istih.

Korisnik zadržava pravo nad pojedinačnim tekstom, slikama, dizajnom i drugim sadržajem koje je objavio, odnosno postavio na svojoj internet stranici.

BRENDLY platforma može da sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju treća lica, kao što su sadržaji poslovnih partnera, oglašivača i autora tekstova namenjenih blogu. Ta lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira što se takav sadržaj nalazi na BRENDLY platformi.

8. Zaštita prava korisnika i trećih lica

BRANDIT će nastojati da u svakoj pojedinačnoj prilici pruži punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim nosiocima tih prava ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja, na obrazložen zahtev:

 • potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom i dokazima, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan,
 • dostaviti nadležnom organu podatke o Korisniku čiji sadržaj ili oglas krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa važećim propisima R. Srbije.

9. Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti

Prikupljanje, obrada, korišćenje i zaštita podataka o ličnosti od strane BRANDIT se obavlja u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, drugim važećim propisima R. Srbije i Politikom privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima i zainteresovanim licima. Prihvatanjem ovih Pravila, Korisnik potvrđuje da je upoznat i u celosti saglasan sa Politikom privatnosti.

Lični podaci se prikupljaju od Korisnika i obrađuju, pretežno, u svrhu registracije, pružanja usluge, obezbeđivanja funkcionalnosti internet prezentacije i platforme Brendly i vođenja analitike internet saobraćaja (na osnovu usluga trećih lica poput Google Analytics). Sve druge svrhe prikupljanja i obrade podataka navedene su u Politici privatnosti. Osnov i način obrade, čuvanje podataka, kao i trajanje čuvanja podataka, takođe su navedeni u Politici privatnosti.

BRANDIT može jednu ili više radnji obrade poveriti ili dati pristup ličnim podacima Korisnika trećim licima sa kojima ima ugovorni ili radni odnos, bilo direktno bilo preko ovlašćenog posrednika (primera radi, „hosting provajderu“ na čijem serveru će biti pohranjeni podaci, IT agenciji za održavanje i unapređenje BRENDLY platforme, zakonskom zastupniku BRANDIT i drugim licima koja rade ili su angažovana za potrebe Platforme, kurirskoj službi prilikom isporuke proizvoda i dr.). Ovim licima će biti dostupni samo oni podaci potrebni za pružanje usluga i izvršavanje obaveza. Korisnici treba da budu svesni da, zbog prirode oglašavanja, određeni podaci o ličnosti, tj. oni podaci koji su neizostavni deo oglasa postavljenog na internet stranici od strane Korisnika, će biti javno dostupni na internetu, odnosno biće dostupni zainteresovanim licima.

Davanje ličnih podataka je dobrovoljno i zasniva se na slobodnom pristupu BRENDLY platformi ili registracijom. Korisnik koji prilikom registracije ili verifikacije ne želi da unese svoje lične podatke, prihvata da će mu u tom slučaju biti onemogućeno da se registruje, odnosno verifikuje korisnički nalog na Platformi, odnosno da neće moći da realizuje kupoprodaje, kao i da određene delove i funkcionalnosti Platforme neće moći da koristi. Takav Korisnik i dalje može koristiti Internet prezentaciju i platformu u svrhe pretraživanja sadržaja, upoznavanja i u informativne svrhe. Dodatno, određeni podaci se prikupljaju i obrađuju po automatizmu, samim pristupom Platformi (poput, vreme i države iz koje se pristupa, tip uređaja sa kog se pristupa i dr.).

Korisnik usluga ima pravo da opozove pristanak koji je prihvatanjem ovih Pravila dao za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, kao i pravo da zatraži njihovu izmenu i brisanje. O ovim i drugim pravima Korisnika u vezi sa podacima o ličnosti, kao i o načinu ostvarivanja tih prava, Korisnik se uvek može informisati u Politici privatnosti. U slučaju da zbog brisanja podataka dođe do nepostojanja uslova za dalje pružanje usluga, Korisniku može biti uskraćen pristup delovima ili celoj Platformi.

BRANDIT ne odgovara za tačnost podataka koje su korišćenjem BRENDLY platforme unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

10. Oglašavanje i lični oglasi korisnika

Ukoliko Korisnik koristi Internet prezentaciju i platformu Brendly, odnosno dodeljenu internet stranicu za objavljivanje, odnosno postavljanje oglasa dužan je da poštuje sve obaveze i ograničenja predviđenih Zakonom o oglašavanju.

Korisnik je isključivo ovlašćen i odgovoran za iniciranje procesa oglašavanja tj. prenosa oglasne poruke, za odabir teksta, sadržaja i podataka koji se prenose oglasnom porukom, za određivanje i menjanje sadržaja oglasne poruke i podataka koji se prenose, kao i za eventualni odabir primaoca prenosa tj. oglasne poruke.

Po objavi, odnosno postavljanju oglasne poruke (oglasa), Korisnik ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju.

Korisnik – fizičko lice može koristiti Brendly platformu, odnosno dodeljenu internet stranicu za objavljivanje, odnosno postavljanje ličnih oglasa. Lični oglas predstavlja poruku lične prirode, odnosno drugi oglas fizičkog lica koji nije vezan za njegovu poslovnu niti profesionalnu delatnost.

Sva pravila i odredbe u vezi sa objavljivanjem, odnosno postavljanjem dizajna i drugog sadržaja od strane Korisnika shodno se primenjuju i na oglase.

11. Kršenje pravila

Korisnik je dužan da poštuje i da se pridržava ovih Pravila. Za bilo koje kršenje odredaba ovih Pravila, nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje zakona od strane Korisnika, BRANDIT ima pravo da izrekne opomenu Korisniku, ukloni sporni sadržaj Korisnika, ukloni postavljeni ili onemogući objavljivanje oglasa, ograniči pristup sadržajima na Internet prezentaciji i platformi Brendly, odnosno da privremeno ili trajno ukine korisnički nalog Korisniku ili da mu onemogući da realizuje kupoprodaju, odnosno da prema tom Korisniku preduzme sve radnje i iskoristi sva prava predviđenih zakonom.

U zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, BRANDIT, po pravilu, najpre izriče meru opomene, po potrebi uklanja sporne sadržaje/oglase, a zatim donosi meru privremenog ili trajnog ukidanja korisničkog naloga. Korisnik čiji je nalog privremeno ili trajno ukinut nema pravo ni na kakvu nadoknadu štete zbog toga što za vreme za koje je nalog bio ukinut nije mogao da koristi usluge BRENDLY platforme.

Mere iz paragrafa 1. ove glave se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja ovih Pravila i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, ili u slučajevima kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane Korisnika dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti BRANDIT ili otežavanja rada BRENDLY platforme.

12. Ograničenje odgovornosti

BRANDIT ne garantuje neprekidnost korišćenja Internet prezentacije i platforme Brendly, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost bilo kojeg njenog dela, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti njenim korišćenjem.

Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da BRENDLY platforma nije dostupna svima ili nekom delu Korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima BRANDIT ne odgovara za posledice koje mogu nastati usled kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, niti odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja oglasa.

BRANDIT ne odgovara za bilo koju štetu ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane Korisnika i trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog ovim Pravilima i dr.

BRANDIT zadržava pravo da u bilo kom trenutku usled povrede pravila predviđenih ovim Pravilima, povrede prava trećih lica, povrede važećih zakona i drugih opštih propisa/akata ili iz drugih opravdanih razloga, odbije objavljivanje oglasa ili ukloni objavljeni oglas, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

BRANDIT ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje Korisnik unosi prilikom registracije na BRENDLY platformi, a sam Korisnik je, prihvatanjem ovih Pravila, saglasan da je dužan da prilikom registracije unese tačne podatke, te da BRANDIT nije ni na koji način odgovoran za bilo koju štetu koja je unosom netačnih podataka nastupila za drugog Korisnika ili bilo koje treće lice.

BRANDIT nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji objavljuju ili dele sami Korisnici, uključujući, ali ne ograničavajući se na slike, dizajne, opise proizvoda, komentare i druge korisnički generisane sadržaje, budući da ne inicira prenos korisničkih sadržaja, ne vrši odabir korisničkih sadržaja koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u njima, niti bira samog primaoca korisničkog sadržaja.

Korisnik je upoznat i prihvatanjem ovih Pravila je saglasan da BRANDIT ne može biti odgovoran za radnje i ponašanja trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snosi Korisnik. Korišćenje BRENDLY platforme je na isključivu odgovornost Korisnika.

BRANDIT zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog dela BRENDLY Platforme, kao i usluga koje pruža, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja Korisnika, vodeći se dobrim (poslovnim) običajima, a naročito radi očuvanja integriteta i redovnog održavanja Internet prezentacije i platforme i bezbednosti podataka, u kojim slučajevima neće odgovarati za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

Korišćenje jedinstvenog internet domena, uređivanje internet stranice (postavljanje dizajna, slike, teksta i dr.), oglašavanje i svako drugo korišćenje BRENDLY platforme mora biti u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o oglašavanju i drugim važećim propisima R. Srbije. Odgovornost za ove radnje snosi isključivo Korisnik koji je ih je preduzeo ili po čijem nalogu ih je preduzelo neko drugo lice. U slučaju da BRANDIT, po pravnosnažnoj odluci (sudskoj ili arbitražnoj), bude obavezan da drugom licu nadoknadi štetu ili mu državni ili regulatorni organ izrekne kaznu zbog prekršaja ili drugu novčanu sankciju, a iz razloga, ili u vezi sa time, što je Korisnik oglašavanjem i/ili prodajom robe ili prodajom pojedinačne stvari na BRANDLY platformi povredio tuđa prava ili postupao suprotno ovim Pravilima ili važećim propisima R. Srbije, taj Korisnik je dužan da u potpunosti obešteti BRANDIT, odnosno nadoknadi mu celokupan iznos koji je BRANDIT isplatio.

Važeća su i druga ograničenja predviđena ostalim odredbama ovih Pravila.

13. Kontakt i komunikacija sa korisničkom podrškom

Korisnik prihvata mogućnost kontakta putem elektronske pošte (imejla), kontakt telefona, „obične“ pošte ili na drugi prigodan način na osnovu podataka koje je Korisnik dostavio u cilju realizacije željene prodaje ili kupovine, povodom postavljanja oglasa, kao i u cilju pomoći i/ili odgovora na pitanja u vezi sa korišćenjem Internet prezentacije i platforme Brendly.

Za kontakt sa korisničkim timom Korisnici se upućuju na kontakt formu, dostupnu na adresi: https://brendly.rs/kontakt/ ili putem imejla: podrska@brendly.rs.

Odgovor administratora ili korisničkog tima BRANDIT ne mora da odražava stanovište kompanije BRANDIT, pa u skladu sa tim Korisnik ne može ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Nije dozvoljeno bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima BRANDIT sa Korisnikom bez pisane dozvole BRANDIT ili njegovog ovlašćenog lica.

14. Završne odredbe

BRANDIT ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ova Pravila u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i svojom poslovnom politikom ili kada dođe do promene u regulativi/propisima. Izmenjena pravila se objavljuju na BRENDLY internet prezentaciji. U slučaju značajnih izmena, BRANDIT će sve registrovane Korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-mail-a ili jasno uočljivih obaveštenja (push или pop up notifikacija). Ukoliko izmene nisu, pak, prihvatljive za Korisnika, dužan je da pokrene proces brisanja svog naloga. Ako Korisnik nastavi sa korišćenjem Platforme (uloguje se na svoj nalog, objavi/postavi dizajn, postavi oglas i dr.), smatraće se da se upoznao i saglasio sa izmenjenim Pravilima. BRANDIT zadržava pravo da od Korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila za korišćenje Platforme, te da uskrati pristup Platformi Korisniku koji ne prihvati promenjena Pravila.

Ugovorne strane će nastojati da sve sporove ili nesuglasice koji nastanu iz ili u vezi sa ovim Pravilima rešavaju mirnim putem. Ukoliko to nije moguće, sporovi će se rešavati pred mesno i stvarno nadležnim sudom u R. Srbiji.

U slučaju pravnih sporova u vezi sa ovim Pravilima primenjuje se zakonodavstvo Republike Srbije.

Ukoliko pojedine odredbe ovih Pravila postanu u celosti ili delimično ništave ili nevažeće, to neće uticati na pravnu valjanost preostalih odredbi Pravila.

Ukoliko niste saglasni sa odredbama ovih Pravila molimo Vas da ne posećujete i ne koristite Internet prezentaciju i platformu Brendly.

PITANJA, KOMENTARI, SUGESTIJE, PRIMEDBE:

U svakom trenutku, stojimo na raspolaganju za Vaša pitanja, komentare, sugestije, zapažanja, ideje, predloge, primedbe, prigovore i žalbe, te nas slobodno kontaktirajte u vezi sa ovim Pravilima, Politikom privatnosti i Internet prezentacijom i platformom Brendly, putem kontakt forme na internet prezentaciji www.brendly.rs ili putem imejla: podrska@brendly.rs.

U Beogradu, 1.1.2023. godine

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata