Politika prihvatljivog korišćenja

Uslovi pod kojima je korisnicima omogućen pristup Brendly platformi.

Brendly je Print on demand platforma koja pruža alate i tehnologiju trgovcima pomoću koje mogu da kreiraju onlajn prodavnicu i prodaju proizvode i usluge na sopstvenoj veb lokaciji. Ova Politika prihvatljivog korišćenja („PPK“, eng. AUP) opisuje aktivnosti koje su zabranjene u vezi sa vašim korišćenjem usluge koju Brendly pruža.

Sledeće aktivnosti su zabranjene:

  1. Zloupotreba dece: Ne smete da nudite robu, niti postavljate ili otpremate materijale, slike ili prikaze zlostavljanja dece ili seksualnog zlostavljanja, kao ni materijale koji decu predstavljaju na seksualni način.
  2. Uznemiravanje, maltretiranje, kleveta i pretnje: Ne smete da nudite robu, niti postavljate ili otpremate materijale koji uznemiravaju, maltretiraju, kleveću ili prete određenom pojedincu.
  3. Sadržaj koji izaziva mržnju: Ne smete da koristite usluge za promovisanje ili odobravanje mržnje ili nasilja nad ljudima na osnovu rase, etničke pripadnosti, boje kože, nacionalnog porekla, vere, starosti, pola, seksualne orijentacije, invaliditeta, zdravstvenog stanja ili drugih oblika diskriminacije. Ne smete da koristite usluge za promovisanje ili podršku organizacija, platformi ili ljudi koji: (i) promovišu ili odobravaju takvu mržnju; ili (ii) prete ili tolerišu nasilje.
  4. Ilegalne aktivnosti: Ne smete da nudite robu, niti postavljate ili otpremate materijale koji su u suprotnosti ili koji omogućavaju ili promovišu aktivnosti koje su u suprotnosti sa zakonima jurisdikcija u kojima poslujete.
  5. Intelektualna svojina: Ne smete da nudite robu, niti postavljate ili otpremate materijale koji krše autorska prava ili žigove drugih.
  6. Zlonamerne i obmanjujuće prakse: Ne smete da koristite usluge za prenos malvera ili hostovanje stranica za krađu identiteta. Ne smete da obavljate aktivnosti ili otpremate ili distribuirate materijale koji oštećuju ili ometaju rad usluga ili druge infrastrukture Brendly-ja ili drugih, uključujući Brendly-jeve eksterne saradnike. Ne smete da koristite usluge za obmanjujuće komercijalne prakse ili bilo koje druge nezakonite ili obmanjujuće aktivnosti.
  7. Lične, poverljive i zaštićene zdravstvene informacije: Ne smete da postavljate ili otpremate materijale koji sadrže lične podatke, osetljive lične podatke ili poverljive informacije, kao što su brojevi kreditnih kartica, poverljivi nacionalni ID brojevi ili lozinke za nalog osim ako nemate saglasnost lice kome informacije pripadaju ili koje je na drugi način ovlašćeno da da takvu saglasnost. Ne smete da koristite usluge za prikupljanje, skladištenje ili obradu bilo kojih zaštićenih zdravstvenih informacija koje podležu bilo kojoj primenljivoj regulativi o privatnosti u zdravstvu ili bilo kom drugom primenjivom zakonu koji reguliše obradu, korišćenje ili otkrivanje zaštićenih zdravstvenih informacija.
  8. Samopovređivanje: Ne smete da nudite robu, niti postavljate ili otpremate materijale koji promovišu samopovređivanje.
  9. Spam: Ne smete da koristite Usluge za prenošenje neželjenih komercijalnih elektronskih poruka.
  10. Terorističke organizacije: Ne smete da nudite robu, niti postavljate ili otpremate materijale koji podrazumevaju ili promovišu podršku ili finansiranje, ili članstvo u terorističkoj organizaciji.

Možemo, u bilo koje vreme i bez obaveštenja, da uklonimo bilo koji materijal i suspendujemo ili ukinemo vaš nalog ili pristup uslugama ako se bavite aktivnostima koje krše slovo ili duh ovog PPK-a, uključujući aktivnosti van vašeg korišćenja usluga . Brendly ima pravo, ali ne i obavezu, da nadgleda ili istražuje bilo koji materijal i vaše korišćenje usluga u bilo kom trenutku radi usklađenosti sa ovim PPK-om i Brendly uslovima korišćenja usluge, ili bilo kojim drugim ugovorom između vas i Brendly-ja koji reguliše vaše korišćenje usluge. Naša odluka o tome da li je došlo do kršenja ovog PPK-a biće konačna i obavezujuća, a svaka radnja preduzeta u vezi sa sprovođenjem ovog PPK-a, uključujući i nepreduzimanje radnji, biće po našem sopstvenom nahođenju.

Brendly može da izmeni ovaj PPK, u bilo kom trenutku tako što će objaviti revidiranu verziju i obavestiti Vas putem mejla. Ako nastavite da koristite usluge ili pristupite svom

nalogu nakon što je objavljena revidirana verzija PPK-a, saglasni ste da ćete poštovati najnoviju verziju PPK-a. U slučaju sukoba između PPK-a i ostalih uslova i politika, ovaj PPK će imati prednost, ali samo u meri koja je potrebna za rešavanje takvog sukoba.

Ako smatrate da je korisnik usluga prekršio ovaj PPK, kontaktirajte nas na podrska@brendly.rs